Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Niniejszym Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni (81 –538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz przeznaczonej do oddania w najem następującej nieruchomości na następujących warunkach:

1. część nieruchomości która pozostaje w trwałym zarządzie Gdyńskiego Centrum Sportu decyzją Prezydenta Miasta Gdyni nr 01/2018 z dnia 15.01.2018 roku w postaci pomieszczeń w budynku hali lekkoatletycznej położonej w Gdyni w obrębie działki nr 781 obręb nr 0019 Mały Kack, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00033423/9;

2. przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona na prowadzenie przychodni wraz z poradnią medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży trenujących przede wszystkim w gdyńskich klubach sportowych;

3. okres najmu: 3 lata;

4. czynsz najmu płatny będzie w okresach miesięcznych z góry do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego;

5. miesięczny czynsz najmu stanowi: iloczyn powierzchni oraz stawki czynszu za jeden metr kwadratowy najmowanej powierzchni nieruchomości. Stawka za jeden metr kwadratowy wynosi 3,78 zł za 1 m². Powierzchnia najmowanej nieruchomości wynosi 133,97 m², czyli miesięczny czynsz najmu wynosi 506,40 zł – do czynszu doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6. niezależnie od czynszu najemca ponosić będzie koszty bieżącej eksploatacji przedmiotu najmu tj. koszty wywozu śmieci, koszty zużycia energii elektrycznej, koszty zużycia wody;

7. stawki czynszu najmu będą waloryzowane na początku każdego roku kalendarzowego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszany przez Prezesa GUS począwszy od miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia;

8. nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81 – 538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 oraz Urzędu Gminy Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni (81 – 382) na rzecz dotychczasowego najemcy, tj. Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (02 – 757), ul. Pory 78, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000220245, REGON 000289259, NIP 526 – 17 – 23 – 881.

Pobierz zip