Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Niniejszym Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni (81 –538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do oddania w najem następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, na poniższych warunkach:1. część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przekazanej Gdyńskiemu Centrum Sportu w bezpłatne korzystanie, położonej w Gdyni w obszarze działki nr 158 obręb 0030 Wzgórze Świętego Maksymiliana dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta o numerze GD1Y/00078436/0 w obiekcie Gdynia Arena

2.  powierzchnia nieruchomości, tj. przedmiotu najmu: 16 m²;

3. przeznaczenie przedmiotu najmu: przechowywanie band ledowych wraz wyposażeniem bezpośrednio z nimi związanym;

4. okres najmu: do jednego roku od dnia zawarcia umowy;

5. kwota za najem płatna będzie w okresach miesięcznych z góry do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego;

6. miesięczna kwota ponoszona przez najemcę za korzystanie z przedmiotowej powierzchni wynosi 1.000,00 złotych – do w/w kwoty doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7. w kwocie o której mowa w punkcie V zawarte są koszty bieżącej eksploatacji przedmiotu najmu, tj. koszty zużycia energii elektrycznej;

8. nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81 – 538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 oraz Urzędu Miasta Gdyni w Gdyni (81 – 382) przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na rzecz Gdyńskiego Klubu Koszykówki Arka Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (81 – 321) przy ulicy Podolskiej 21, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000147303, NIP 5851267013.

Pobierz zip