Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia przeznaczonych do oddania w najem

Niniejszym Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni (81 –538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147  z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na następujących warunkach:

1)

Numer

działki

Łączna powierzchnia

Numer księgi wieczystej[1]

/KW/

Przeznaczenie

Okres najmu

Wywoławcza kwota miesięcznego czynszu najmu netto

Kaucja zabezpieczająca kwota brutto

Wadium

Obiekt

Forma

3146 obręb nr 0026 Śródmieście

400 m²

GD1Y/

00024107/2

prowadzenie sauny w formie kontenerowej/modułowej

od dnia podpisania do dnia 30 kwietnia 2018 roku

3.500,00 zł

5.000,00 zł

Wadium: 2.000,00 zł

Plaża Miejska w Gdyni Śródmieściu 81 – 374 Gdynia bulw. Bulwar  Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego

przetarg

 

2)        w skład przedmiotowej powierzchni wchodzi: część plaży miejskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni – o powierzchni wskazanej w punkcie 1) w tabeli (zwana dalej „Tabelą”) nn. ogłoszenia;

3)        czynsz najmu stanowić będzie miesięczna kwota za najmowaną powierzchnię nieruchomości na przedmiotowym obiekcie zgodnie z Tabelą. Wywoławcza kwota czynszu najmu wynosi 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) netto. Kwota zostanie powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4)        Czynsz płatny będzie płatny w terminie do 20 tego dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy;

5)        niezależnie od czynszu najemca ponosić będzie koszty bieżącej eksploatacji przedmiotu najmu tj. koszty zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, odprowadzenie ścieków, które jest zobowiązany ponosić i zorganizować we własnym zakresie;

6)        nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego. Szczegółowe warunki przetargu i najmu określone zostaną w materiałach przetargowych. Materiały przetargowe dostępne będą w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu – jednostki budżetowej (ul. Olimpijska 5/9; 81 – 538 Gdynia) po upływie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia;

7)        wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Przetarg zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81 – 538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 oraz Urzędu Gminy Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni (81 – 382).

Nr sprawy: GCS.DA.222.31.2017

Gdynia, dnia 20.09.2017 roku

Zamieszczono:

1. tablica Gdyńskiego Centrum Sportu – jednostka budżetowa, ul. Olimpijska 5/9 81 – 538 Gdynia;

2. tablica Urzędu Miasta Gdynia al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81 – 382 Gdynia;

3. a/a.[1] księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych