Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia przeznaczonych do oddania w najem

DYREKTOR GDYŃSKIEGO CENTRUM SPORTU

przedkłada

 

Niniejszym Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni (81 –538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na następujących warunkach:

2) miesięczny czynsz najmu stanowić będzie stawka za najmowaną powierzchnię nieruchomości na każdym Obiekcie zgodnie z tabelą w punkcie 1) (zwana dalej „Tabelą”) nn. ogłoszenia. Wywoławcza stawka wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) netto w przypadku pozycji wskazanych 1-4. Stawka zostanie powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) niezależnie od czynszu najemca ponosić będzie koszty bieżącej eksploatacji przedmiotu najmu tj. koszty zużycia energii elektrycznej, zużycia wody;
4) stawki czynszu najmu będą waloryzowane na początku każdego roku kalendarzowego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszany przez Prezesa GUS począwszy od miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia;
5) nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego. Szczegółowe warunki przetargu i najmu określone zostaną w materiałach przetargowych. Materiały przetargowe dostępne będą w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej (ul. Olimpijska 5/9; 81 – 538 Gdynia) po upływie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia;
6) Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Przetarg zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81 – 538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 oraz Urzędu Gminy Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni (81 – 382).
Zamieszczono:
1. tablica Gdyńskiego Centrum Sportu – jednostka budżetowa, ul. Olimpijska 5/9 81 – 538 Gdynia;
2. tablica Urzędu Miasta Gdynia al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81 – 382 Gdynia;
3. a/a.

Pobierz zip