GCS.DZPI.2710.63.2019

Dostawa wózków do transportu na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu

————————————————————————————————————————

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i do dokumentów: www.gdynia.pl/bip/gcs