GCS.DZPI.2710.75.2019

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Tatrzańskiej,
ul. Nagietkowej oraz ul. Władysława IV w Gdyni

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gdynia.pl/bip/gcs