GCS.DZPI.2710.78.2019

Dostawa (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem hal namiotowych wraz z wyposażeniem dla potrzeb organizacji imprezy Gdyńskiego Centrum Sportu”.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gdynia.pl/bip/gcs