Podsumowanie projektu „Move up to be healthy and happy”

Projekt “Move up to be healthy and happy” po dwuletniej realizacji dobiegł końca. Wdrażanie międzynarodowych działań zostało rozpoczęte w styczniu 2016 roku. Koncentrowało się na osiągnięciu założonego celu, jakim było zwiększenie świadomości dzieci, rodziców oraz nauczycieli na temat zdrowego stylu życia.

Kluczowe działania projektowe obejmowały:

– nowatorskie lekcje WF dla dzieci z klas szkół podstawowych,
– zajęcia edukacyjne z zakresu prawidłowego żywienia dla najmłodszych,
– warsztaty dla rodziców i nauczycieli,
– wydarzenia sportowe dla dzieci, młodzieży i rodziców,
– założenie platformy internetowej do wspólnej wymiany doświadczeń,
– stworzenie podręcznika dla dzieci o zdrowym trybie życia i aktywności fizycznej.

Partnerzy z krajów takich jak Polska, Włochy, Portugalia, Wielka Brytania, Rumunia oraz Czechy przeznaczyli niezliczoną ilość godzin na wdrożenie zaplanowanych działań, zmieniając nawyki uczestników projektu na zdrowe wybory.

Zestawienie produktów i rezultatów Projektu*Źródło: dane Lidera i Partnerów projektu

Jak pokazują powyższe zestawienia, Partnerstwo osiągnęło zakładane produkty i rezultaty projektu. Na poszczególnych etapach wdrażania projektu zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane działania w wymiarze równym lub większym niż założono we wniosku projektowym. Poszczególni Partnerzy przyjęli różne formy realizacji działań projektowych,  dostosowując się do zaistniałych sytuacji i możliwości. Projekt zainspirował zaangażowane instytucje do dalszego działania na rzecz walki z uświadamianiem dzieci, nauczycieli i rodziców o konieczności prowadzenia zdrowego stylu życia. Fakt ten jest ogromnym sukcesem partnerstwa, gdyż projekt „Move up” będzie miał swoją kontynuację w postaci organizowanych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych i prowadzonych zajęć w szkołach. Co istotne zmotywował on wielu ludzi do pracy nad zmianą systemu prozdrowotnej edukacji najmłodszych, a to największy sukces projektu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu – uczniom szkół podstawowych, nauczycielom, rodzicom, dyrekcji placówek oświatowych, edukatorom  oraz zespołowi projektowemu, który włożył ogromną pracę w realizację powyższych działań.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem ewaluacyjnym, w którym szczegółowo opisane zostały zrealizowane działania, osiągnięte efekty, a także zaprezentowane zostały wnioski i rekomendacje.

Pobierz zip

Aktualności