GCS.DZPI.2710.53.2019

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkour parku przy Szkole Podstawowej nr 47 w Gdyni, dzielnica Dąbrowa

————————————————————————————————————————

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i do dokumentów: www.gdynia.pl/bip/gcs