Informacja o ofercie złożonej w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Prezydent Miasta Gdyni 

Informuje, że w dniu 23.11.2021 r. Klub Sportowy Stowarzyszenie Flauta, złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Sportowe szkolenie dziewczynek w piłce nożnej w roku 2021”z wnioskowana kwotą dofinansowania w wysokości 1.200 zł.

Oferta rozpatrywana jest zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (z póź.zm).  Ofertę zamieszcza się  w Biuletynie Informacji Publicznej Gdyni i Gdyńskiego Centrum Sportu, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu www.gdyniasport.pl w zakładce Administracja oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Sportu przy ul. Olimpijskiej 5/9 i w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3-go Maja 27/31 w Gdyni.

Oryginał oferty jest do wglądu w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9 (pokój nr 12) do dnia 02 grudnia 2021 r. w dni robocze w godzinach urzędowania. Również do 2 grudnia br. można kierować wszelkie uwagi do zamieszczonej oferty pisemnie na adres: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia lub na email: h.richert@gdyniasport.pl.

Oferta Klub Sportowy Stowarzyszenie Flauta - do pobrania

Pobierz wszystkie pliki w .zip