Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z portalu internetowego, prowadzonego pod domeną www.gdyniasport.pl (zwanego dalej „Portalem”). 
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni (81-538 Gdynia).
 3. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres:iod@gdyniasport.pl lub na adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia.
 4. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1, ustawy z dnia 24 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych .
 5. Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Portalu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
 6. Wszystkie informacje o Użytkownikach, w tym dane osobowe, zbierane są automatycznie i mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, z chwilą odwiedzenia przez nich stron internetowych Portalu. Informacje te mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w związku z korzystaniem z Portalu, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych Portalu. Przetwarzane dane nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania przez nich z Portalu, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te nie są wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Portalu, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.
 8. Portal w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 9. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Portalu, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Portalu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Portalu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.
 10. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:
  1.  w przeglądarce Internet Explorer,
  2.  w przeglądarce Mozilla Firefox,
  3.  w przeglądarce Chrome,
  4.  w przeglądarce Opera,
  5.  w przeglądarce Safari
   z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Portalu.
 11. Portal korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Portalu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: https://policies.google.com/.
 12. Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone są w Portalu podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies).
 13. Portal zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając ze strony internetowej gdyniasport.pl, użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności.
 14. Użytkownik posiada uprawnienia do:
  1.  żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie Administratora (art. 15 RODO)
  2.  żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
  3.  żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
  5.  żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).
 15. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych w Gdyńskim Centrum Sportu przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.