Dotacje na sport

Gdyńskie Centrum Sportu w imieniu gminy Gdynia zaprasza do współpracy i podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez m.in. szkolenie dzieci i młodzieży, organizację zawodów i rozgrywek sportowych, na realizację których ubiegać się można o dotacje z budżetu gminy Gdynia.
Zasady i tryb udzielania dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wykonujących zadania gminy, reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych współpracą w tym zakresie, na naszej stronie „dotacje na sport” zamieszczać będziemy aktualnie obowiązujące akty prawa powszechnego i lokalnego.

Aktualne konkursy ofert

Lista podmiotów ubiegających się

Informacje o rozstrzygnięciu

Oferty w trybie pozakonkursowym

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300) – dla konkursów ogłoszonych od dnia 3 września 2016 roku

Pobierz tekst rozporządzenia – plik do pobrania
Rozporządzenie w wersji edytowalnej – plik do pobrania

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Pobierz tekst rozporządzenia –  plik do pobrania
Oferta uproszczona w wersji edytowalnej – plik do pobrania

 

Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Pobierz treść programu – plik do pobrania

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz ustalenia wzoru oświadczenia członka Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego.

Pobierz treść zarządzenia – plik do pobrania

 

Oferty składane w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych opiniowane są przez Komisje Oceniające na podstawie Karty Oceny Oferty.