Don’t diss my ability! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej na terenie miasta Gdyni

Don’t diss my ability! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej na terenie miasta Gdyni

Numer projektu:

FEPM.05.08-IZ.00-0070/23

Lider projektu:

Gmina Miasta Gdyni/ Gdyńskie Centrum Sportu

Partnerzy projektu:

Instytut Wiedzy i Kompetencji
Fundacja Inthinknity

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2021-2027 w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa

Czas realizacji projektu:

1-03-2024 r. – 30-06-2025 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest wdrażanie rozwiązań z zakresu edukacji włączającej, które zakładają wsparcie uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, zaburzeniami zachowania i emocji oraz z trudnościami w nauce ze szkół ponadpodstawowych z terenu Gdyni.

Wsparcie systemu edukacji włączającej zostanie zagwarantowane poprzez:

 • wspieranie systemowych rozwiązań mających na celu integrację młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności (85 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdyni) z młodzieżą ze szkół ogólnodostępnych(85 uczniów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni) poprzez zapewnienie im dostępu do zajęć wspierających całościowe zaspokajanie potrzeb rozwojowych i integrację ponad podziałami poprzez parasport,
 • wspieranie systemowych rozwiązań mających na celu integrację młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdyni z młodzieżą ze szkół ogólnodostępnych poprzez stworzenie miejsca, w którym nastolatkowie o specjalnych potrzebach mogą wspólnie uprawiać sport z rówieśnikami bez orzeczeń(siłownia dla dostosowana do specjalnych potrzeb osób młodych z orzeczeniem o niepełnosprawności) oraz zapewnienie profesjonalnej opieki trenerskiej dla ww. uczestników;
 • wspieranie systemowych rozwiązań mających na celu upodmiotawianie uczniów z niepełnosprawnościami poprzez przeszkolenie kadry wychowawczo-dydaktycznej 19 szkół ponadpodstawowych z terenu Gdyni w zakresie integracji rówieśniczej z osobami młodymi z orzeczeniem o niepełnosprawności i przeciwdziałanie ich dyskryminacji;
 • wspieranie dostępu do kadry psychologicznej i doradcze j(rozumianej jako świadczącej usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego)na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdyni.
   

Grupa docelowa:

Wsparcie projektowe skierowane będzie do:

 • Uczniów gdyńskich szkół ponadpodstawowych - 85 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdyni (młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających z posiadania orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej, całościowego zaburzenia rozwojowego (spektrum autyzmu) lub zagrożona niedostosowaniem społecznym) oraz 85 uczniów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych - integracja uczniów ze szkół specjalnych z uczniami ze szkół ogólnodostępnych. Grupa liczy 170 osób, w tym min. 85 osób młodych z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 • Pracowników dydaktyczno-wychowawczych (nauczycieli, pedagogów ,psychologów, doradców zawodowych) 19 gdyńskich szkół ponadpodstawowych - 500 osób (350 kobiet i 150 mężczyzn).

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

W projekcie realizowane będą następujące działania:

 • „Projekt DON'T DISS MY ABILITY!” - przygotowanie skryptu w ramach autorskiego szkolenia wspierającego wprowadzenie rozwiązań systemowych w gdyńskich szkołach ponadpodstawowych w zakresie upodmiotowiania uczniów o specjalnych potrzebach i ich integracji z rówieśnikami ze szkół ogólnodostępnych. (termin realizacji: 2024-03-01-2024-05-31)
 • „Projekt SPOTKAJMY SIĘ W GDYŃSKIM CENTRUM SPORTU” - stworzenie miejsca spotkań (siłowni dostosowanej do potrzeb osób z orzeczeniem o niepełnosprawności) dla młodzieży o specjalnych potrzebach i młodzieży ze szkół ogólnodostępnych wraz z profesjonalnym wsparciem trenerskim. (termin realizacji: 2024-03-01-2025-06-30)
 • „Projekt DON'T DISS MY ABILITY!” - przeszkolenie 500 nauczycieli, psychologów, pedagogów 19 gdyńskich szkół ponadpodstawowych w ramach wdrażania rozwiązania systemowego wspierającego upodmiotawianie osób młodych z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich aktywną integracją ponad podziałami społecznymi. (termin realizacji: 2024-06-01-2025-06-30)
 • „Projekt GDYŃSKA AKADEMIA PARASPORTU” - zapewnienie dostępu do zajęć wspierających podstawowe potrzeby rozwojowe oraz integracyjne poprzez parasport - zajęcia z jogi z elementami relaksacji, zajęcia z siatkówki na siedząco z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęcia ze strzelectwa laserowego, zajęcia taneczne, zajęcia z karate z elementami akrobatyki, zajęcia z boksu z elementami samoobrony. (termin realizacji: 2024-09-01-2025-06-30)
 • „Projekt SAMODZIELNOŚĆ 1” - zapewnienie dostępu do usług specjalistycznych (indywidualne poradnictwo psychologiczne) na terenie szkoły dla 85 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdyni umożliwiających im rozwój indywidualnego potencjału oraz włączenie społeczne, a także pełne i aktywne życie społeczne oraz zawodowe po opuszczeniu szkoły. (termin realizacji: 2024-09-01-2025-06-30)
 • „Projekt SAMODZIELNOŚĆ 2” - zapewnienie dostępu do usług specjalistycznych (doradztwo zawodowe) na terenie szkoły dla 85 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdyni umożliwiających im rozwój indywidualnego potencjału oraz włączenie społeczne, a także pełne i aktywne życie społeczne oraz zawodowe po opuszczeniu szkoły. (termin realizacji: 2024-09-01-2025-06-30)

Wartość projektu: 859 942,68 zł

Dofinansowanie: 816 945,55 zł

plakat

SKRYPT