Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania – "Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka Kibice Razem w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni"

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia nr 4925/22/VIII/S z dnia 05 kwietnia 2022 r. ogłasza Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno– informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 15.05.2022 roku do 31.12.2024 roku”.

I. Zamawiający. 

Gmina Miasta Gdynia

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

81- 382 Gdynia

 

II. Organizator konkursu

Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie na rzecz innych podmiotów, oraz uprawnionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest:

Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni

ul. Olimpijska 5/9

81- 538 Gdynia

III. Podstawa i forma konkursu.

Otwarty konkurs ofert przeprowadzony będzie na podstawie art.4 ust.1 pkt. 2 i 32, art.11 ust. 2 w zw. z art.13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

 

IV. Cele, rodzaj zadania, warunki oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych w  niniejszym konkursie oraz w latach 2019 -2021.

1.Cele zadania:

a) poprawa bezpieczeństwa imprez masowych,

b) zwalczanie negatywnych zachowań kibiców piłki nożnej,

c) wspieranie kulturalnego kibicowania,

d) wspieranie pozytywnych inicjatyw kibiców piłki nożnej, poprzez działania edukacyjno-informacyjne.

                                                                                                          

2. W ramach niniejszego konkursu dotowane będzie przedsięwzięcie w przedmiocie prowadzenia w okresie od 15 maja 2022 r. do 31 grudnia 2024 r. na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem, będącego kontynuacją projektu ogólnopolskiego realizowanego wcześniej w latach 2011-2015 oraz programów ogólnopolskich realizowanych w latach 2016-2021, obejmujące działania związane z:

 1. pracą edukacyjno-informacyjną z kibicami prowadzoną przez zaangażowane w tym celu osoby, które kierować będą lokalem programu (własnym bądź wynajętym);
 2. prowadzeniem lokalu programu, który będzie miejscem spotkań dla zainteresowanych fanów piłki nożnej oraz będzie prowadzony przy współudziale kibiców. Lokal służyć ma również przeprowadzaniu dyskusji, planowaniu i organizacji wyjazdów, organizowaniu spotkań z piłkarzami oraz wszelkim działaniom służącym realizacji celów programu „Kibice Razem”, w szczególności służącym poprawie bezpieczeństwa imprez sportowych, zwalczaniu negatywnych zachowań kibiców piłki nożnej, wspieraniu kulturalnego kibicowania, wspieraniu pozytywnych inicjatyw kibiców piłki nożnej;
 3. utrzymywaniem kontaktów z instytucjami takimi jak: kluby sportowe, władze miejskie, szkoły, lokalne media, stowarzyszenia, a także zasłużeni dla klubu zawodnicy; .
 4. promocją oraz rozpowszechnianiem informacji, w tym prowadzeniu strony internetowej, portalu społecznościowego w celu tworzenia pozytywnego wizerunku oraz zmiany sposobu postrzegania kibiców sportowych przez społeczeństwo;
 5. upowszechnianiem rodzinnego uczestnictwa w sporcie i kibicowaniu;
 6. udziałem w spotkaniach roboczych osób zatrudnionych przy programie „Kibice Razem”, w ogólnokrajowych i lokalnych konferencjach.

 

3. W ramach niniejszego konkursu przewidziana kwota na wsparcie realizacji zdania  objętego konkursem wynosi łącznie 225.000 zł, w tym :

1) w roku 2022 wynosi 75.000 zł i zostanie pokryta ze środków zaplanowanych w budżecie miasta Gdyni w dziale 926 rozdział 92605 § 2360

2) w latach 2023 – 2024 wynosi 150.000 zł (w każdym roku po 75.000 zł) zgodnie z Wieloletnią prognozą finansową dla Miasta Gdyni na lata 2022 - 2035 i zostanie zarezerwowana w stosownej wysokości w budżecie miasta Gdyni na dany rok zgodnie z harmonogramem płatności transz dotacji wskazanym w umowie o wsparcie realizacji zadania.

 

4. Kwota przeznaczona na dotację przyznana zostanie na dofinansowanie jednej oferty.  

5. Oferent musi zadeklarować w kosztorysie zadania procentowy udział innych środków finansowych, w tym środków finansowych własnych w wysokości nie mniejszej niż 10% całkowitego kosztu zadania.

6. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 20% wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora konkursu. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe nie wymagają aneksu do umowy.

7. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu zaplanowanych w harmonogramie działań. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań i harmonogram.

8. W trakcie realizacji zadania w uzasadnionych przypadkach mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych w ofercie rezultatów zadania publicznego, w wymiarze nie przekraczającym zmniejszenia o więcej niż 20% zakładanych w ofercie.

9. Oferent, któremu zostanie udzielona dotacja zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania publicznego, zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

10. Oferent, któremu zostanie udzielona dotacja zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, według wzoru z Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057), w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie. Sprawozdanie należy sporządzić w generatorze www.witkac.pl oraz dostarczyć w wersji papierowej wydrukowane z systemu wraz z potwierdzeniem złożenia sprawozdania podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń do siedziby Organizatora konkursu, tj. Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9.

11. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), podmiot któremu powierzona zostanie realizacja zadania zobowiązany będzie do stosowania, określonych w umowie, warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

12. W latach 2019-2021 na realizację zadania pn. „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem” przekazana została na podstawie zawartej jednej umowy kwota 225.000 zł.                                                       

V. Miejsce, termin i sposób składania ofert.

 1. Oferty wraz z obowiązującymi załącznikami wskazanymi poniżej w ust. 2 należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do dnia 28 kwietnia 2022 r. do godziny 15.oo.
 2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty (wymagany skan załączników po podpisaniu przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta zgodnie z KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących):

1) ankietę Gdyńskiego Banku Danych,
2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
3) kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4) oświadczenie o prowadzeniu działalności pożytku publicznego składane tylko przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.(z późn. zm.),
5) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
6) w przypadku składania dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, o których mowa w pkt 2 wystawionych wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie o aktualnej treści tych dokumentów,

 

3. Wzory dokumentów wskazanych w ust. 2 pkt 4-6 stanowią załączniki do Zarządzenia nr 4925/22/VIII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05 kwietnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pt. „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno–informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 15.05.2022 roku do 31.12.2024 roku”.

4. Po prawidłowym złożeniu oferty wraz z obowiązującymi załącznikami w generatorze, o którym mowa w ust. 1, należy również w terminie do 28 kwietnia 2022 r. do godziny 15:00 dostarczyć do siedziby Organizatora konkursu, tj. Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 wygenerowane Potwierdzenie złożenia oferty, ofertę wraz z obowiązującymi załącznikami podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Przy czym w przypadku składania tych dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Poświadczenie złożenia dokumentów zostanie dokonane na Potwierdzeniu złożenia oferty, przy czym w przypadku złożenia go w ostatnim dniu wskazanego wyżej terminu wpisana zostanie również godzina wpłynięcia.

5. Organizator konkursu wezwie oferentów do uzupełnienia ofert niespełniających warunków formalnych, wyznaczając im termin na dokonanie uzupełnienia nie dłuższy niż 3 dni robocze. Wezwanie będzie dokonane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.

W przypadku nie uzupełnienia oferty w tym terminie oferta zostanie odrzucona

6. Zamawiający wezwie do uzupełnienia, o którym mowa w ust. 5 wyłącznie oferty zawierające braki formalne:

 1. brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do reprezentowania oferenta;
 2. brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
 3. brak wymaganych załączników do oferty wskazanych w ogłoszeniu konkursowym w rozdziale V ust. 2.
 4. brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.

VI. Zasady, kryteria i terminy oceny ofert

 1. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie poprawnie sporządzone oferty według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie i niniejszym Ogłoszeniu, złożone wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl oraz złożone w wyznaczonym terminie w formie papierowej Potwierdzenie złożenia oferty, ofertę wraz z załącznikami z uwzględnieniem uzupełnień, o których mowa w rozdziale V ust. 5 i 6, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Ocenie merytorycznej nie podlegają oferty podmiotów, które do dnia upływu terminu do składania ofert nie rozliczyły się z Gminą Miasta Gdyni z dotacji uprzednio udzielonych, a których termin do rozliczenia już upłynął lub które zalegają z zapłatą wobec Gminy Miasta Gdyni lub gminnych jednostek organizacyjnych z innych tytułów, a także zalegają z płatnościami z tytułu podatków lub/i składek na ubezpieczenie społeczne.
 3. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria wraz z przypisanymi do nich wartościami punktowymi:
 1. Kryteria oceny ustawowej (łącznie można uzyskać do 60 punktów):
  1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (ocena opisowa TAK/NIE),
  2. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (do 15 punktów),
  3. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków oraz planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (do 10 punktów),
  4. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie (do 30 punktów),
  5. analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich, w tym: rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków (do 5 punktów).
 2. kryteria oceny dodatkowej (łącznie można uzyskać do 40 punktów):
  1. wymiar i cykliczność planowanych działań (do 20 punktów),
  2. atrakcyjność programowa zadania, w tym w szczególności działania skierowane do dzieci i młodzieży (do 10 punktów),
  3. zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, w tym przewidywana liczba adresatów zadania (do 10 punktów).

4. Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia. Przed wydaniem zarządzenia, Prezydent Gdyni zasięgnie opinii Komisji Oceniającej, złożonej z równej liczby dobranych przez Prezydenta przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród członków Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11 maja 2022 roku.

VII. Zawarcie umowy.

Zarządzenie Prezydenta w sprawie rozstrzygnięcia konkursu będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy o wsparcie zadania publicznego w latach 2022 – 2024. Umowa będzie zawarta z wyłonionym w wyniku konkursu oferentem w terminie wskazanym przez Gdyńskie Centrum Sportu.

VIII. Zastrzeżenia i uwagi.

1. Dotacje nie mogą być udzielone na:

1) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3) zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4) zakup środków trwałych,
5) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
6) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
7) działalność polityczną lub religijną.

2. Gmina Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez oferenta lub okazania oryginałów dokumentów, których kopie stanowiły załączniki do oferty oraz w przypadku powzięcia wątpliwości co do aktualności danych zawartych w dokumentach potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, także odpisu z rejestru/wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów wystawionych z aktualną datą.

3. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Oferenta oraz osób wskazanych przez niego do kontaktu jest organizator konkursu Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni, z którym można skontaktować się za pośrednictwem następującego adresu email: iod@gdyniasport.pl. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są przy ogłoszeniu konkursowym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu (informacja o przetwarzaniu danych osób reprezentujących oferenta – załącznik nr 1, informacja o przetwarzaniu danych osób wskazanych do kontaktu przez oferenta – załącznik nr 2).

4. Oferent, podając dane osobowe w związku ze składaną ofertą, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. dalej zwane RODO) i przekazuje je organizatorowi konkursu mając na uwadze zapisy wynikające z art. 6 ust. 1 i art. 13 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

5. Gdyńskie Centrum Sportu, jako administrator danych, będzie przetwarzać przekazane dane osobowe zawarte w złożonych ofertach na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno–informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie „Kibice Razem” oraz do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przez okres wynikający z realizacji zawartej umowy w związku z udziałem w konkursie i/lub zasad archiwizacji (tj. 10 lat). Administrator przekaże dane osobowe zawarte w ofercie jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa i zawartych umów (np. kontrole, służby, podmioty i osoby zaangażowane w przeprowadzenie oceny oferty). Osobom, których dane zostały zawarte w ofertach przysługują prawa: dostępu, usunięcia, sprostowania, ograniczenia oraz sprzeciwu wobec danych osobowych, których ich dotyczą.

Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@gdyniasport.pl.

6. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.