Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych w 2022 r.

Aktualności

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia nr 4520/21/VIII/S z dnia 7 grudnia 2021 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań w zakresie „Sportowego szkolenia dzieci i młodzieży” oraz „Organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni” w 2022 roku.

I Zamawiający

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81- 382 Gdynia

II Organizator konkursu

Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie na rzecz innych podmiotów, oraz uprawnionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest:

Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni
ul. Olimpijska 5/9
81- 538 Gdynia

III Podstawa i forma konkursu

Otwarty konkurs ofert przeprowadzony będzie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 17 oraz art. 11 ust. 2 w zw. z art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV Cele, rodzaje zadań, warunki oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w niniejszym konkursie oraz latach 2020-2021

 1. Cele zadania:
  1. wpieranie działań służących rozwojowi sportu, poprzez sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu w formie cyklicznych treningów organizowanych w czasie wolnym od zajęć szkolnych, udział i organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży,
  2. zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwie jak najlepszych warunków do podnoszenia poziomu sportowego;
  3. dążenie do zwiększenia liczebności dzieci i młodzieży uprawiających wybrane dyscypliny sportu.
 1. W ramach niniejszego konkursu dotowane będą:
 1. przedsięwzięcia przypadające na okres pomiędzy 15 lutym 2022 roku a 15 grudnia 2022 roku w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży skierowane do dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gdyni bądź zrzeszonych w podmiotach działających w obszarze kultury fizycznej mających siedzibę na terenie miasta Gdyni, w tym związana ze szkoleniem organizacja obozów i zgrupowań sportowych, zawodów i rozgrywek sportowych, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym:

1. Gimnastyka artystyczna – 100.000 zł;

2. Judo – 150.000 zł; 

3. Koszykówka – 160.000 zł; 

4. Lekka atletyka – 130.000 zł;

5. Piłka nożna – 625.000 zł;

6. Piłka ręczna – 130.000 zł;

7. Piłka siatkowa – 90.000 zł;   

8. Pływanie – 130.000 zł;  

9. Rugby – 42.000 zł;

10. Sporty walki – 80.000 zł;

11. Strzelectwo sportowe – 40.000 zł;

12. Sztuki walki – 40.000 zł;

13. Żeglarstwo – 440.000 zł;

14. Pozostałe dyscypliny sportu – 93.000 zł;

na łączną kwotę 2.250.000 zł.

 1. przedsięwzięcia przypadające na okres pomiędzy 15 lutym 2022 roku a 15 grudnia 2022 roku w przedmiocie organizacji imprez sportowych skierowanych w szczególności do gdyńskiej młodzieży i dzieci, na łączną kwotę 50.000 zł.
 1. Kwoty przeznaczone na dotacje w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.
 2. Oferent musi zadeklarować w kosztorysie zadań wskazanych w ust. 2 pkt.1 i 2 procentowy udział innych środków finansowych, w tym środków finansowych własnych w wysokości nie mniejszej niż 10% całkowitego kosztu zadania.
 3. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami, z zastrzeżeniem ust. 6.
 4. Zmiany powyżej 20% oraz utworzenie nowej pozycji kosztowej wymagają uprzedniej zgody Organizatora konkursu i aneksu do umowy. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty.
 5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań i harmonogram.
 6. W trakcie realizacji zadania w uzasadnionych przypadkach mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych w ofercie rezultatów zadania publicznego, w wymiarze nie przekraczającym zmniejszenia o więcej niż 20% zakładanych w ofercie.
 7. W przypadku, gdy przyznana dotacja jest mniejsza od wnioskowanej, oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji harmonogramu i kalkulacji kosztów oferty. Dopuszcza się nieznaczne zmiany zakresu rzeczowego zadania, jednak nie mogą one zmienić istoty zadania, a także nie może się zwiększyć procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania. Aktualizacji dokonuje się za pośrednictwem generatora www.witkac.pl.
 8. Oferent przyjmujący do realizacji zadanie w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży zobowiązany jest do dokumentowania organizacji zajęć, w tym odnotowania każdorazowo obecności uczestników zajęć i przebiegu szkolenia w prowadzonym na bieżąco dzienniku zajęć i okazywania go na każde żądanie Organizatora konkursu. Przedmiotowy dziennik może być prowadzony w dowolnej formie np. papierowej, elektronicznej.
 9. Każdy z oferentów, któremu zostanie udzielona dotacja zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania publicznego, zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 10. Każdy z oferentów, któremu zostanie udzielona dotacja zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, według wzoru z Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057), w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie. Sprawozdanie należy sporządzić w generatorze www.witkac.pl oraz dostarczyć w wersji papierowej wydrukowane z systemu wraz z potwierdzeniem złożenia sprawozdania podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń do siedziby Organizatora konkursu, tj. Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9.
 11. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), podmioty, którym powierzona zostanie realizacja zadania zobowiązane będą do stosowania, określonych w umowie, warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 12. Na realizację zadań w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych i związane z nimi dotacje w 2021 roku została przewidziana łącznie kwota 2.300.000 zł.
 13. Do tej pory wydatkowana została na w/w zadania na podstawie zawartych 71 umów łączna kwota 2.300.000 zł, w tym:
  1. na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży łączna kwota 2.250.000 zł,
  2. na organizację imprez sportowych łączna kwota 50.000 zł.
 14. Na realizację zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych i związane z nimi dotacje w 2020 roku wydatkowana została na podstawie zawartych 76 umów łączna kwota 2.295.014,36 zł, w tym:
  1. na zadnie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży łączna kwota 2.266.040,90 zł,
  2. na organizację konkretnych imprez sportowych, łączna kwota 28.973,46 zł.

V Miejsce, termin i sposób składania ofert

 1. Oferty wraz z obowiązującymi załącznikami wskazanymi poniżej w ust. 2 i 3 należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r. do godziny 15.00.
 2. Do oferty na realizację zadania: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży” należy załączyć następujące dokumenty (wymagany skan załączników po podpisaniu przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta zgodnie z KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób ich reprezentujących):
  1. ankietę Gdyńskiego Banku Danych,
  2. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  3. kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. w przypadku składania dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, o których mowa w pkt 2 wystawionych wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie o aktualnej treści tych dokumentów,
  5. oświadczenie o prowadzeniu działalności pożytku publicznego składane tylko przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.(z późn. zm),
  6. oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
  7. wykaz imienny dzieci i młodzieży - uczestników szkolenia sportowego, dotyczący dyscypliny sportu, której dotyczy oferta,
  8. wykaz imienny kadry szkoleniowej zaangażowanej do szkolenia dzieci i młodzieży wraz z dokumentami potwierdzającymi właściwe kwalifikacje tych osób,
  9. harmonogram pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych na okres realizacji zadania wskazany w ofercie,
  10. plan startów w zawodach i rozgrywkach, ze wskazaniem nazwy i rodzaju zawodów (rozgrywek), terminu i miejsca oraz kategorii wiekowej uczestników (tylko w przypadku wskazania w ofercie działań związanych z udziałem w zawodach i rozgrywkach),
  11. wykaz osiągnięć w 2021 roku w zakresie rywalizacji w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży wraz z podaniem ilości zdobytych punktów tylko w przypadku ich uzyskania.
 3. Do oferty na realizacje zadania: „Organizacja imprezy sportowej dla dzieci i młodzieży w Gdyni” należy załączyć następujące dokumenty:
 1. ankietę Gdyńskiego Banku Danych,
 2. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 3. kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. w przypadku składania dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, o których mowa w pkt 2 wystawionych wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oświadczenie o aktualnej treści tych dokumentów,
 5. oświadczenie o prowadzeniu działalności pożytku publicznego składane tylko przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.( z późn.zm),
 6. oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych.
 1. Wzory dokumentów wskazanych w ust. 2 pkt 1 oraz 4-11 a także w ust. 3 pkt 1 oraz 4-6 stanowią załączniki do Zarządzenia nr 4520/21/VIII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dni grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży” oraz „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni" w 2022 roku.
 2. Po prawidłowym złożeniu oferty wraz z obowiązującymi załącznikami w generatorze, o którym mowa w ust. 1, należy również w terminie do 30 grudnia 2021 r. do godziny 15:00, dostarczyć do siedziby Organizatora konkursu, tj. Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 wygenerowane Potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Przy czym w przypadku składania Potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Poświadczenie złożenia dokumentu zostanie dokonane na Potwierdzeniu złożenia oferty, przy czym w przypadku złożenia go w ostatnim dniu wskazanego wyżej terminu wpisana zostanie również godzina wpłynięcia.
 3. Organizator konkursu wezwie oferentów do uzupełnienia ofert nie spełniających warunków formalnych, wyznaczając im termin na dokonanie uzupełnienia nie dłuższy niż 3 dni robocze. Wezwanie będzie dokonane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.
  W przypadku nieuzupełnienia oferty w tym terminie oferta zostanie odrzucona.
 4. Zamawiający wezwie do uzupełnienia, o którym mowa w ust. 6 wyłącznie oferty zawierające braki formalne:
  1. brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do reprezentowania oferenta;
  2. brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
  3. brak wymaganych załączników do oferty wskazanych w ogłoszeniu konkursowym w rozdziale V ust. 2 pkt od 1 do 9 oraz ust. 3 pkt od 1 do 6.
  4. brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.

VI Zasady, kryteria i terminy oceny ofert

 1. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie poprawnie sporządzone oferty według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie i niniejszym Ogłoszeniu, złożone wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl oraz złożone w wyznaczonym terminie w formie papierowej Potwierdzenie złożenia oferty, z uwzględnieniem uzupełnień, o których mowa w rozdziale V ust. 6 i 7, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Ocenie merytorycznej nie podlegają oferty podmiotów, które do dnia upływu terminu do składania ofert nie rozliczyły się z Gminą Miasta Gdyni z dotacji uprzednio udzielonych, a których termin do rozliczenia już upłynął lub które zalegają z zapłatą wobec Gminy Miasta Gdyni lub gminnych jednostek organizacyjnych z innych tytułów, a także zalegają z płatnościami z tytułu podatków lub/i składek na ubezpieczenie społeczne.
 3. Przy wyborze ofert na wsparcie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży” będą brane pod uwagę następujące kryteria wraz z przypisanymi do nich wartościami punktowymi:
 1. kryteria oceny ustawowej (łącznie można uzyskać do 60 punktów):
  1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (ocena opisowa TAK/NIE),
  2. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (do 15 punktów),
  3. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków oraz planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (do 10 punktów),
  4. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie (do 30 punktów),
  5. analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich, w tym: rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków (do 5 punktów).
 2. kryteria oceny dodatkowej (łącznie można uzyskać do 40 punktów):
  1. kompleksowość zadania, w tym w szczególności prowadzenie szkolenia w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie, wymiar i cykliczność pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych, liczba adresatów – uczestników szkolenia w tym liczba uczestników posiadających licencje lub inne dokumenty uprawniające do startu w zawodach organizowanych przez związki sportowe danej dyscypliny, udział w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży (do 25 punktów),
  2. doświadczenie w realizacji podobnych zadań publicznych oraz osiągnięcia sportowe uzyskane w 2021 r. w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży - ilość zdobytych punktów (do 15 punktów).
 1. Przy wyborze ofert na wsparcie realizacji zadania „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni” będą brane pod uwagę następujące kryteria wraz z przypisanymi do nich wartościami punktowymi:
 1. kryteria oceny ustawowej i przypisane do nich wartości punktowe wskazane w ust. 3 pkt 1 lit. a-e,
 2. kryteria oceny dodatkowej (łącznie można uzyskać do 40 punktów):

a)  atrakcyjność programowa, w tym: charakter i ranga zawodów oraz planowana liczba uczestników (do 30 punktów),

b)  doświadczenie w realizacji podobnych zadań publicznych oraz promocja zadania - formy oddziaływania na społeczność lokalną (do 10 punktów).

 1. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia. Przed wydaniem zarządzenia, Prezydent Gdyni zasięgnie opinii Komisji Oceniającej, złożonej z równej liczby dobranych przez Prezydenta przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród członków Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2022 roku.

VII Zawarcie umowy

 1. Zarządzenie Prezydenta w sprawie rozstrzygnięcia konkursu będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy o wsparcie zadania publicznego w roku 2022. Umowy będą zawierane z wyłonionymi w wyniku konkursu oferentami w terminie wskazanym przez Gdyńskie Centrum Sportu.

VIII Zastrzeżenia i uwagi

 1. Dotacje nie mogą być udzielone na:
 1. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
 2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 3. zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 4. zakup środków trwałych,
 5. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 6. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
 7. działalność polityczną lub religijną.

 

 1. Gmina Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez oferenta lub okazania oryginałów dokumentów, których kopie stanowiły załączniki do oferty oraz w przypadku powzięcia wątpliwości co do aktualności danych zawartych w dokumentach potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, także odpisu z rejestru/wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów wystawionych z aktualną datą.
 1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Oferenta oraz osób wskazanych przez niego do kontaktu jest organizator konkursu Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni, z którym można skontaktować się za pośrednictwem następującego adresu email: iod@gdyniasport.pl. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są przy ogłoszeniu konkursowym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu (informacja o przetwarzaniu danych osób reprezentujących oferenta – załącznik nr 1, informacja o przetwarzaniu danych osób wskazanych do kontaktu przez oferenta – załącznik nr 2).
 2. Oferent, podając dane osobowe w związku ze składaną ofertą, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. dalej zwane RODO) i przekazuje je organizatorowi konkursu mając na uwadze zapisy wynikające z art. 6 ust. 1 i art. 13 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Gdyńskie Centrum Sportu, jako administrator danych, będzie przetwarzać przekazane dane osobowe zawarte w złożonych ofertach na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu sportowego szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji w Gdyni imprez sportowych oraz do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przez okres wynikający z realizacji zawartej umowy w związku z udziałem w konkursie i/lub zasad archiwizacji (tj. 10 lat). Administrator przekaże dane osobowe zawarte w ofercie jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa i zawartych umów (np. kontrole, służby, podmioty i osoby zaangażowane w przeprowadzenie oceny oferty). Osobom, których dane zostały zawarte w ofertach przysługują prawa: dostępu, usunięcia, sprostowania, ograniczenia oraz sprzeciwu wobec danych osobowych, których ich dotyczą.
  Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@gdyniasport.pl.
 1. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.