Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że w dniu 27.04.2022 r. Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia, złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Sportowe szkolenie młodzieży w piłce nożnej” z wnioskowana kwotą dofinansowania w wysokości 9.000 zł.

Oferta rozpatrywana jest zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (z póź.zm).  Ofertę zamieszcza się  w Biuletynie Informacji Publicznej Gdyni i Gdyńskiego Centrum Sportu, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu www.gdyniasport.pl w zakładce Administracja oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Sportu przy ul. Olimpijskiej 5/9 i w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3-go Maja 27/31 w Gdyni.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: sekretariatu Gdyńskiego Centrum Sportu ul. Olimpijska 5/9 lub drogą elektroniczną: sekretariat@gdyniasport.pl w terminie do dnia 12.05.2022 r.