Wykreślenie z ewidencji Klubów Sportowych

Wykreślenie z  ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, zwanych dalej „Klubami Sportowymi”.

Organ ewidencyjny właściwy dla załatwienia sprawy administracyjnej

Prezydent Miasta Gdyni,

Sprawy w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni na podstawie upoważnienia administracyjnego załatwia Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej w Gdyni.

Miejsce załatwienia sprawy administracyjnej

Sekretariat : Gdyńskie Centrum Sportu

ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia

kontakt tel. +48 58 622-11-64, fax. +48 58 622-35-74

e-mail : sekretariat@gdyniasport.pl, www.gdyniasport.pl

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dokonanie wykreślenia z ewidencji podpisany przez likwidatorów Klubu Sportowego;

2.Protokół z Walnego Zebrania Członków Klubu Sportowego, na którym podjęto uchwałę w przedmiocie rozwiązania Klubu;

3. Lista obecności z Walnego Zebrania Członków Klubu Sportowego, na którym podjęto uchwałę w przedmiocie rozwiązania Klubu;

4. Uchwała w sprawie rozwiązania Klubu Sportowego zgodnie z zapisami Statutu;

5. Uchwała dot. celu, na który zostanie przeznaczony majątek.

Sposób procedowania sprawy:

Podania, wnioski i inne pisma w toku postępowania administracyjnego o wykreślenie z ewidencji powinny być składane, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym zaleca się, aby wnioski i dokumenty składać i odbierać osobiście w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu.

Opłaty

10 zł od wniosku o wykreślenie z Ewidencji Klubów Sportowych

Opłatę skarbową należy wnosić:

– przelewem na rachunek Urzędu Miasta Gdyni (podając wyraźny tytuł przelewu): PKO Bank Polski S.A. w Gdyni 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

lub

– w kasach budynku Urzędu Miasta, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 pok. nr 27 w godz. 8.00 – 15.00.

Wykreślenie z Ewidencji, Uczniowskich Klubów Sportowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

Wykreślenie albo odmowa wykreślenia z Ewidencji Klubów Sportowych bądź Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1133 t.j.)
2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.2261 t.j.)
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.)
4) rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (tj. Dz. U. z 2011 Nr 243, poz. 1449),
5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 t.j.)
6) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z poźn. zm.),
7) Zarządzenie nr 1522/19/VIII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 października 2019 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Gdyńskiego Centrum Sportu.

SPRAWDŹ W BIP